Przetwarzanie danych osobowych
i polityka prywatności

I. DEFINICJE

Administrator – TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

II. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży. Administrator dba o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których Dane osobowe dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których Dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: admin@telego.pl  lub adres korespondencyjny: 

Biuro Obsługi Klienta – TeleGo Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@telego.pl   w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

V. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCHPRZEZ ADMINISTRATORA

Przedmiotem działalności Administratora jest m.in. sprzedaż towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy Dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 • Zaliczają się do nich w szczególności:
 • imię, nazwisko
 • adres do faktury i adres dostawy
 • adres e-mail
 • PESEL
 • nr dowodu tożsamości
 • data Wydania dowodu tożsamości
 • ważność dowodu tożsamości
 • organ wydający dowód tożsamości
 • obywatelstwo
 • fotokopia dokumentu tożsamości
 • zdjęcie przedstawiające twarz zamawiającego
 • dane do płatności
 • numer telefonu

Podane Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji postanowień umownych związanych ze sprzedażą
 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO (Dane osobowe zostały udostępnione w celu zawarcia i realizacji umowy).

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych

W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Dane osobowe są przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców, w szczególności przez operatorów pocztowych. Wszyscy podwykonawcy przestrzegają wymogów wynikających z RODO.

Dane dotyczące adresu dostawy są przekazywane operatorowi pocztowemu w celu realizacji umowy. W zależności od wybranego operatora pocztowego przekazywany jest numer telefonu/adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu.

Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu Danych osobowych istnieje możliwość złożenia zlecenia płatności za pośrednictwem danego dostawcy. W celu realizacji płatności przekazywane są informacje dotyczącą kwoty płatności Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych.

Okres, przez który Dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy i są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię administratora.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów.
VI. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEMDANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 • uzyskanie informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są Dane osobowe oraz uzyskanie kopii Danych osobowych. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku żądania drugiej i kolejnej kopii. Opłata zostanie obliczona na podstawie ponoszonych kosztów;
 • żądanie sprostowania Danych osobowych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (w przypadku braku podstawy do przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania;
 • żądanie przekazania Danych osobowych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego np. w celu przekazania ich wybranemu administratorowi.
 • możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu w przypadku, gdy odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres:
  Biuro Obsługi Klienta – TeleGo Sp. z o.o.,
  ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
 • drogą e-mailową na adres: bok@telego.pl

Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

W przypadku braku możliwości ustalenia treści żądania lub identyfikacji osoby składającej wniosek Administrator zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).